Từ khóa: Bộ Tài chính

Qui định đánh thuế đến người sở hữu nhiều nhà

Qui định đánh thuế đến người sở hữu nhiều nhà

Ông Huỳnh Quang Hải, thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết Bộ Tài chính đã giao Vụ Chính sách thuế nghiên cứu thuế tài sản, theo đó sẽ tính toán đánh thuế với nhà, nhất là những nhà thứ 2-3